ปลาทูสุริยวงษ์: วรรณกรรมล้อนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ

อาทิตย์ ดรุนัยธร

Abstract


ปลาทูสุริยวงษ์เป็นวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง มีลักษณะรูปเรื่องเป็นแบบนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ซึ่งนอกจากจะใช้ตัวละครปลาทูเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายของเรื่องแล้ว   ตัวละครเอกฝ่ายหญิง  ตัวละครปรปักษ์   และตัวละครอื่น ๆ  ก็จะเป็นปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง  ๆ  ทั้งยังกำหนดฉากท้องเรื่องเป็นแม่น้ำและทะเลด้วย   นอกจากนั้น วรรณกรรมเรื่องนี้ยังมีความโดดเด่นในฐานะวรรณกรรมล้อเลียนนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ของไทย    ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความตลกขบขันให้แก่ผู้อ่านจนได้รับการพิมพ์ซ้ำหลายครั้งจากหลายโรงพิมพ์   โดยผู้แต่งได้ใช้กลวิธีการล้อ  5 ลักษณะ   ได้แก่  การล้อสถานภาพและลักษณะของตัวละครในนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ    การล้อโครงเรื่องของนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ   การล้อขนบนิยมทางวรรณศิลป์    การล้อพฤติกรรมและธรรมชาติของปลา  และการล้อชะตากรรมของปลาในฐานะที่เป็นอาหารของมนุษย์
Keywords


ปลาทูสุริยวงษ์, นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ, วรรณกรรมล้อ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

ISSN-2465-4426

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 60000