การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะต้นควบ ระเบิด พ่นลมของคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย

ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช

Abstract


ผู้วิจัยพบว่า มีเสียงพยัญชนะต้นควบของคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยทั้งหมด 12 คู่ ซึ่งมีลักษณะจากยืมเสียง ดังนี้ 1) ถ้าเสียงพยัญชนะต้นควบในภาษาไทยมีเสียงเหมือนกับเสียงพยัญชนะต้นควบในภาษาเขมร ภาษาไทยจะยืมคำนั้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงพยัญชนะต้นควบ และ 2) ถ้าภาษาไทยไม่มีเสียงพยัญชนะต้นควบเหมือนกับเสียงพยัญชนะต้นควบในภาษาเขมร ภาษาไทยจะยืมคำนั้นโดยเปลี่ยนแปลงเสียง เริ่มจากแยกเสียงพยัญชนะต้นควบ และใส่เสียงสระพื้นฐาน /a/ (สระอะ) ที่หลังพยัญชนะต้นตัวแรก และให้พยัญชนะต้นตัวที่ 2 เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ 2 ดังตัวอย่าง (1) – (2)

(1)      /pʰca:l/"/prà.ʨa:n/          ‘ประจาน’

/kʰtih/"/kà.tʰíʔ/            ‘กะทิ’

 (2)     /pʰla:ɲ/       "/pʰlǎ:n/            ‘ผลาญ’

/tʰnɑl/"/tʰà.nǒn/           ‘ถนน’

/cʰla:t/"/ʨʰà.la:t/          ‘ฉลาด’

/kʰla:c/"/kʰlà:t/              ‘ขลาด’

          ตัวอย่างที่ (1) แสดงให้เห็นว่า พยัญชนะต้นตัวแรกที่เป็นเสียงระเบิด พ่นลมในพยางค์ที่ 1 จะเปลี่ยนเสียงเป็นระเบิด ไม่พ่นลม ในขณะที่ตัวอย่างที่ (2) พยัญชนะต้นตัวแรกที่เป็นเสียงระเบิด พ่นลมในพยางค์ที่ 1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเสียง ผู้วิจัยเสนอว่า ภาษาไทยจะเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกที่เป็นเสียงระเบิด พ่นลม เป็นเสียงระเบิด ไม่พ่นลม เมื่อพยัญชนะตันตัวที่ 2 มีลักษณ์ทางเสียงเป็นเสียงสกัดกั้น ไม่ก้อง และใช้ลิ้นส่วนหน้า แต่จะไม่เปลี่ยนเสียงพยัญชนะตันตัวที่ 2 ที่มีลักษณ์ทางเสียงเป็นเสียงก้องกังวาน และใช้ลิ้นส่วนหน้า แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบข้อมูลภาษาที่เสียงพยัญชนะตันตัวที่ 2 มีลักษณ์ทางเสียงเป็นเสียงสกัดกั้น ไม่ก้อง ไม่และใช้ลิ้นส่วนหน้า เช่น /pʰka:/"/pʰà.ka:/ ‘ผกา’ ที่มีรูปแบบไม่ตรงกันข้อมูลข้างต้น ซึ่งจะทำการวิจัยต่อไป

 


Keywords


สัทวิทยา คำยืม ภาษาเขมร ภาษาไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

ISSN-2465-4426

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 60000