โสผาต: นวนิยายยุคเริ่มต้นของกัมพูชา

วนารัตน์ น้อยเล็ก

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่องโสผาต  ซึ่งเป็นนวนิยายในยุคเริ่มต้นของกัมพูชา  โดยวิเคราะห์ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่  โครงเรื่อง  แก่นเรื่อง  ตัวละคร  บทสนทนา  ฉาก  กลวิธีการประพันธ์  และภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนวนิยายเขมรเรื่องโสผาต  จากการศึกษาพบว่า  นวนิยายเขมรเรื่องโสผาตเป็นนวนิยายรักที่มีโครงเรื่องและแก่นเรื่องที่ดี คือให้ข้อคิดคติเตือนใจเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าในตนเองด้วยความดีงาม  รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นบริบท ทางสังคม  ค่านิยมของชายและหญิงในกัมพูชาที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างสังคมสมัยเก่าและสังคมสมัยใหม่ นวนิยายเขมรเรื่องนี้เป็นต้นแบบสำคัญให้กับนักประพันธ์เขมรในการแต่งนวนิยายสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบัน   

 


Keywords


โสผาต, นวนิยายเขมร, กัมพูชา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

ISSN-2465-4426

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 60000