รามเกียรติ์ : จากวรรณคดีสู่คีตกรรม

ปัทมา ดำประสิทธิ์, อาทิตย์ ดรุนัยธร

Abstract


บทความวิจัยเรื่อง  จากวรรณคดีสู่คีตกรรม  กรณีศึกษารามเกียรติ์    มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ  คือ  1. เพื่อสำรวจและรวบรวมเพลงที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์   และ 2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์และเพลงที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์   โดยเก็บรวบรวมเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  ได้ทั้งสิ้น  63 เพลง   

จากการศึกษาเพลงจากวรรณคดี กรณีศึกษา รามเกียรติ์  พบว่ามีบทเพลงจำนวนมากที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือนำเนื้อหาของรามเกียรติ์มานำเสนอใหม่   ทั้งบทเพลงลูกทุ่ง  บทเพลงไทยสากล  ฯลฯ   สิ่งที่น่าสนใจก็คือในบทเพลงดังกล่าวมีวิธีการนำรามเกียรติ์มานำเสนอในลักษณะที่แตกต่างกัน   สามารถแบ่งได้เป็น  4  ลักษณะ   ได้แก่   การนำตัวละครจากรามเกียรติ์มาใช้ในการเปรียบเทียบ    การเล่าเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์   การแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร   และการประยุกต์เนื้อหาของรามเกียรติ์ให้สอดคล้องกับสมัยปัจจุบัน    นอกจากนั้นยังพบว่าในบางเพลง ยังมีการตีความตัวละครในรามเกียรติ์ใหม่ ที่แตกต่าง ไปจากเดิม  เช่น  การนำเสนอความดีของทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายปรปักษ์   เป็นต้น   ส่วนด้านการความนิยมในด้านการนำตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ มาแต่งเป็นเพลง  พบว่า  มีการนำตัวละครทั้งฝ่ายพลับพลาและฝ่ายลงกา มาแต่งเป็นเพลง  ได้แก่  พระราม พระลักษมณ์  นางสีดา   หนุมาน  ทศกัณฐ์  พิเภก  กุมภกรรณ  มัจฉานุ  นางสุพรรณมัจฉา นางสำมนักขา นางเบญกาย  และนางมณโฑ

 

 


Keywords


รามเกียรติ์, เพลงจากวรรณคดี

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

ISSN-2465-4426

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 60000