วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 4, No 2 (2017): วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

รายละเอียดประจำฉบับ
 
PDF

บทความวิจัย

อาทิตย์ ดรุนัยธร
PDF
1-32
จิตรกรณ์ นนทะบูรณ์, ตรีเพชร์ จิตรมหึมา
PDF
33-87
ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช
PDF
89-102
วนารัตน์ น้อยเล็ก
PDF
103-130
ปัทมา ดำประสิทธิ์, อาทิตย์ ดรุนัยธร
PDF
151-170

บทความวิชาการ

กฤต โสดาลี
PDF
131-150